Shabbat Teaching for:
September 11, 2021

"Battle for Jerusalem"

Shabbat Readings:

Torah:
Exodus 12:29-42

Haf-Torah:
Zechariah 8:1-23

Brit Hadassah:
Revelation 7:1-17